Formularz zgłoszeniowy (F-03-01/01 Wyd. 1 z dn. 15.01.2020)

Przetwarzanie danych
Uprzejmie informujemy iż przetwarzanie danych tego formularza jest niezbędne Szkole Komputerowej Impuls Sp. z o.o. do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z wydawaniem zaświadczeń ukończenia kursu oraz prowadzeniem ewidencji wydanych zaświadczeń i nie wymaga zgody osób, których dane dotyczą. RODO art.6 pkt.1 lit.C na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. § 18 ust. 2 i § 21.1 ust. 2 i 5 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017r. poz. 1632).

Promocja dla JST okresowego szkolenia BHP przez internet- tylko 100 zł/osobę

Trwa promocja Okresowego szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Promocja dotyczy szkoleń realizowanych na zlecenie Jednostek Samorządu Terytorialnego. Dotychczasowa cena 130 zł za osobę uległa dla obniżeniu i wynosi 95 zł. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Wstępne szkolenie BHP

 1. Szkolenie wstępne stanowi instruktaż ogólny w ramach, którego pracownik zostaje zapoznany m.in. z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, układach zbiorowych lub w regulaminach pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 2. Szkolenie przeznaczone jest dla nowo zatrudnionych osób na stanowiska administracyjno - biurowe.
 3. Szkolenie jest organizowane e-learningowo, za pomocą lekcji oraz testów kontrolnych. Czas trwania szkolenia w formie kursu e-learningowego wynosi ok. 2 godziny. Kurs kończy się zaliczeniem w formie testu.

Zapisz się na wstępne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Oferta okresowych szkoleń BHP

Wybierz szkolenie, które chcesz zrobić:

Nazwa szkolenia Kod szkolenia Cena
Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami BHP/P 130złzapisz się
Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych BHP/AB 45zł zapisz się
Wstępne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych BHP/W 30zł zapisz się


Płatność przelewem po ukończeniu szkolenia.
Czas realizacji kursu 7 dni od zalogowania się do szkolenia.
Zaświadczenia ukończenia kursu i faktury wysyłamy pocztą.

Ile kosztuje okresowe szkolenie BHP przez internet ?

Opłata za przeprowadzenie szkolenia w trybie samokształcenia kierowanego (czyli zdalnie przez Internet) i wydanie zaświadczenia ukończenia kursu wynosi:

Nazwa kursu Cena za osobę*
okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przez internet 130zł zapisz się
okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych przez internet 45zł zapisz się
wstępne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych przez internet 30zł zapisz się

*ceny brutto
Ważne: tylko u nas płacisz za kurs dopiero wtedy, kiedy go ukończysz.
Nie pobieramy żadnych opłat przed zakończeniem kursu.

Szkolenie okresowe dla pracodawców - cel szkolenia

Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Cel szkolenia

 1. Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
 2. Szkolenie jest przeznaczone dla:
  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
 3. Szkolenie jest organizowane e-learningowo, za pomocą lekcji oraz testów kontrolnych.

Zapisz się na okresowe szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych - cel szkolenia

 1. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
 2. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Szkolenie jest organizowane e-learningowo, za pomocą lekcji oraz testów kontrolnych.

Zapisz się na okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

BHP dla pracodawców - program szkolenia

L.P. Temat szkolenia Godziny
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa
pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego
(dyrektyw WE, konwencji MOP):
 1. aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian ), w tym dotyczące:
  • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
   oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
 2. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
3
2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwościami i niebezpiecznymi oraz cena
ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
3
3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk
wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną pracy.
3
4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka;
omówienie charakterystycznych wypadków przy pracy,
ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek
niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej
z nimi profilaktyki.
2
5 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy
i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.
1
6 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia
instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych
zachowań pracowników w procesie pracy.
2
7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
(np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na
ubezpieczenie społeczne pracowników).
1
8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego. 1
Razem godzin nauczania: 16

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - program szkolenia

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Program szkolenia

L.P. Temat szkolenia Godziny
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie
  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność
  za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz
  świadczeń z nimi związanych,
 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
2
2 Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi
w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed
zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej,
z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk
wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
2
4 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy
i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku.
2

Razem godzin nauczania: 8

Procedura uczestnictwa

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy (formularz ma na celu uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych do wystawienia zaświadczenia ukończenia kursu oraz faktury).

2. Na swój adres mailowy otrzymasz login i hasło do kursu na platformie e-learningowej Szkoły Komputerowej Impuls

3. W terminie jednego tygodnia realizujesz kurs i rozwiązujesz test końcowy. Jeżeli uzyskasz powyżej 60% punktów, kurs uważa się za zakończony pozytywnie.

4. Po dokonaniu opłaty za kurs, otrzymasz zaświadczenie ukończenia kursu oraz fakturę VAT. Płacisz za kurs dopiero wtedy, kiedy go ukończysz. Nie pobieramy żadnych opłat przed zakończeniem kursu.

Strony

Subscribe to BHP przez internet RSS